Dimor och Imodium plus test.
  • Med Dimor har det varit stopp i max 4 dagar.
  • Med Imodium plus har det varit stopp i max 5 dagar.
Det som händer på den fjärde eller femtedagen är att det blir en toalett dag men oftast på ett normalt sätt. Man kan gå på toa när man kan och inte bara för att man måste springa.

För måste måste man ju oavsett om man har IBS eller inte. Eller hur?

Fyra dagars....

ihållande diarreer blev resultatet av att jag inte tog stoppande.

I går tog jag till slut två stycken. Men jag testade en ny sort. Dimor är ju samma sak som Imodium. Om du inte nu visste det. Men jag har köpt hem en sort som heter Imodium plus.


Den tog jag och testade i går.
Man tar dom på samma sätt som dimor.


Vad var nu för skillnaden jag kände av mellan den och dimor då?

  • Jag blev inte illamående när jag tagit dem.
  • Jag fick inte lika mycket ont i magen efter intag heller
  • Jag kände inte heller något illamående och magont  dagen efter.
  • dom verkar inte lika mycket urindrivande som dimor (negativt eller positivt?)
Den lugnade magen något fortare också.

Så dom verkar något bättre än Dimor faktiskt. Det ska bli spännande om den håller magen i trim på samma sätt som Dimor.

HAR DU PROVAT BÅDA DESSA OCH MÄRKT NÅGON SKILLNAD??

TIPS Lestid och Questran.

MEDICIN INFORMATION AV LESTID OCH QUESTRAN:


Jag kollade upp Lestid.


Information:


Hur verkar läkemedlet?

Lestid binder gallsyror i tarmen så att dessa utsöndras med avföringen i stället för att tas upp i blodet. Levern bildar då nya gallsyror av kroppens kolesterolöverskott och sänker på detta sätt kolesterolhalten i blodet.

Lestid sänker kolesterolhalten i blodet utan att tas upp av kroppen.

 

Vad används läkemedlet för?

Lestid används vid behandling av förhöjda blodfetter (kolesterol).

 

När ska Lestid inte användas?

Om du är allergisk (överkänslig) mot aktiv substans eller något av övriga innehållsämnen i Lestid.

 

Att tänka på innan och när läkemedlet används?

Patienter som har inflammatoriska tarmsjukdomar skall rådgöra med sin läkare innan medicineringen.

Patienter som lider av kärlkramp bör särskilt beakta förstoppningsrisken.


Graviditet:

Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör därför med din läkare vid mer än tillfälligt bruk av Lestid under graviditeten.

Amning:
Lestid går inte över i modersmjölk.

Trafikvarning:

Ingen känd påverkan av förmågan att köra bil eller utföra precisionsarbete.


Vad ska du undvika när du använder detta läkemedel?

Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel. Behandlande läkare bör därför känna till annan samtidig medicinering.

Kombination med läkemedel som innehåller ursodeoxycholsyra (som används för att lösa upp små gallstenar samt vid viss leversjukdom) skall undvikas.

Vissa andra mediciner mot förhöjda blodfetter (gemfibrozil, pravastatin), vissa urindrivande och blodtryckssänkande läkemedel (så kallade tiazider) samt läkemedel innehållande sköldkörtelhormon skall inte intas samtidigt med Lestid. Fråga din läkare eller apotekspersonal om råd.


Hur ska du använda läkemedlet.

Dosen bestäms av läkare som avpassar den individuellt för dig.

Doseringen bör ökas gradvis för att på detta sätt minska risken för mag-tarmbiverkningar.

Vanlig dos för vuxna: 5-30 g oralt pulver fördelade på 1-4 dostillfällen eller 2-16 tabletter dagligen fördelade på 1-2 dostillfällen.

Vanlig dos för barn: 0,125-0,5 g per kg kroppsvikt och dag fördelat på 2-4 dostillfällen.

Andra mediciner ska intagas minst 1 timme före eller 4 timmar efter det att du tagit Lestid. Tala med din läkare eller apotekspersonal för ytterligare information eller råd.

För att undvika inandning eller irritation i matstrupen ska alltid Lestid 5 g oralt pulver blandas med minst 1 dl vätska, t ex vatten, juice, yoghurt, filmjölk eller soppor.

Lestid tabletter ska sväljas tillsammans med vätska.

Lestid kan tas oberoende av måltid

 

Vilka biverkningar kan läkemedlet ge?

Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 patienter): Innan magen och tarmarna har vant sig vid behandlingen är förstoppning och illamående vanligt.

Mindre vanligt: Kräkningar, uppsvälldhet, rapningar och väderspänning.

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 patienter): Nässelfeber, hudutslag, buksmärtor, leverpåverkan.


Jag kollad upp Questran:


VAD QUESTRAN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

 

Questran används:

• för att sänka förhöjda halter av blodfetter när
dietbehandling inte haft tillräcklig effekt.

• vid hudklåda orsakad av hinder i gallgångarna.

• vid diarré orsakad av för mycket gallsyror i tarmen.


I tunntarmen binder Questran gallsyror, vilka bildas från kolesterol. Vid nybildning av gallsyror tas kolesterol från blodet, vars halt därigenom sjunker.

 

2. INNAN DU ANVÄNDER QUESTRAN


Använd inte Questran

- om du är allergisk (överkänslig ) mot kolestyramin eller mot något av övriga innehållsämnen i Questran.

- vid fullständigt stopp i gallvägarna.


Var särskilt försiktig med Questran

- om du har inflammatorisk tarmsjukdom.

- vid mycket långvarig behandling, eftersom den kan minska upptaget av fettlösliga vitaminer och brist på vitamin K kan ge ökad tendens till blödning. Vitamin A, D och K kan i vissa fall behöva ges förebyggande.

- Om du har förstoppning.


Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


Effekten av vissa andra läkemedel kan påverkas om Questran tas samtidigt med dessa. Rådgör därför med din läkare före samtidig användning av andra läkemedel.


Graviditet och amning

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Erfarenheten från användning av Questran under graviditet är begränsad. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Questran under graviditet.


Kolestyramin passerar inte över i modersmjölk.


Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i Questran

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


Var noga med munhygienen då Questran innehåller socker (sackaros).


3. HUR DU ANVÄNDER QUESTRAN

Använd alltid Questran enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vanlig dos till vuxna är 2-4 dospåsar 2-3 gånger dagligen.

Barn: Dosen bestäms av läkaren som anpassar den individuellt till barnets vikt eller ålder.


För att undvika trög mage och förstoppning, skall man börja med endast ½ dospåse dagligen under första veckan och sedan öka dosen veckovis tills ordinerad dos uppnåtts. Andra läkemedel skall tas 1 timme före eller 4-6 timmar efter Questran för att förhindra att upptaget av läkemedlen påverkas.


 

Pulvret blandas ut i vatten, saft, juice eller annan dryck. Det går också bra att blanda ut i soppor eller finfördelad frukt, som t ex äpplemos eller krossad ananas.


Om du använt för stor mängd av Questran

Om Du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel:112) för bedömning av risken samt rådgivning.


4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Questran orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Följande biverkningar har rapporterats vid behandling med Questran: förändrade protrombinvärden, viktökning, viktminskning, blödningsbenägenhet, minskad proteinhalt i blodet, blodbrist, lymfkörtelsjukdom, stora blåmärken, huvudvärk, yrsel, svimning, sömnighet, nervsmärtor, stickningar, smakrubbningar, nattblindhet (med vitamin A brist), inflammation i ögats druvhinna, tinnitus, yrsel, astma, väsande andning, ansträngd andning, hicka, förstoppning, inflammation i bukspottkörteln, obehagskänsla i magen, väderspänning, illamående, kräkningar, diarré, dyspepsi, fettdiarré, inflammation i tungan, rektala besvär, blödning i mag- tarmkanalen, rektal blödning, missfärgning av avföring, hemorrojdalblödning, blödande sår i tolvfingertarmen, svårigheter att svälja, smärta i ändtarmen, rapning, akut buk, karies, blödningar i munnen, förstoppning, inflammation i tjocktarmen, blod i urinen, svårighet att kasta vatten, onormal urinlukt, ökad urinmängd, rodnad, hudirritation, nässelutslag, benskörhet, ryggont, muskelsmärta, ledvärk, ledinflammation, vitamin A brist, vitamin K brist, vitamin D brist, höga halter av syror, överskott av klor i blodet (hos barn), anorexi, trötthet, ödem, gallsten, kalcifiering av gallblåsan, gallsmärtor, onormala leverfunktionsvärden, ökad sexuell lust och ångest.


Vid långvarig behandling kan brist på vitamin K ge ökad blödningstendens och brist på vitamin A kan i sällsynta fall orsaka nattblindhet. Även benskörhet och sänkt folinsyra i blodet har rapporterats.


Meddela alltid din läkare om andra eller besvärande biverkningar uppstår.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


5. HUR QUESTRAN SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

 

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är kolestyramin 4 g per dospåse.

- Övriga innehållsämnen är sackaros, akaciagummi, propylenglykolalginat, vattenfri citronsyra, polysorbat 80, smakämne (apelsin).


Hur används Dimor?


Klicka på bilden så kan du läsa mer om Dimor.

Egazil kanske kan fungera för dig?

Blev nyfiken på vad Egazil gör med tarmsystemet.


Egazil


Hur verkar Egazil?

Egazil hämmar acetylkolin som överför impulser i vissa nerver i bland annat mag-tarmkanalen. Därigenom minskar normal och abnorm rörlighet (till exempel kramp) i mag-tarmkanalens muskler.

 

Att tänka på innan och när Egazil används

Egazil kan förlångsamma tömning av magsäcksinnehåll och tarm.

Noggrann munhygien är viktigt för att motverka effekten av minskad salivproduktion. Muntorrhet kan medföra risk för tand- och munslemhinneskador vid längre tids bruk.

 

Vad ska du undvika när du använder Egazil?

Behandlingseffekten kan påverkas om Egazil tas tillsammans med vissa andra mediciner.

 

Effekten av Egazil ökar vid samtidig användning av vissa läkemedel mot:

  • Parkinssons sjukdom (amantadin, levodopa)
  • Allergiska reaktioner (antihistaminer)
  • Sömnbesvär och depression (fentiaziner, tricykliska antidepressiva medel)

 

Effekten av Egazil minskar vid samtidig användning av metoklopramid (mot illamående, kräkningar).

 

Rådgör därför med läkare före samtidig användning av andra mediciner.

 

Doseringsanvisning

Din läkare bestämmer dosen så att den passar för dig.

Vanlig dos för vuxna är: 2-3 tabletter 2 gånger dagligen, i enstaka fall 3 gånger dagligen.


Användaranvisning

Egazil är en beredningsform som ger en jämn effekt över hela dygnet.

Den får inte tuggas eller delas utan ska sväljas hel med minst ½ glas vätska.

Depottabletten är uppbyggd runt ett skal som är helt olösligt i magen. Ibland kan tablettens skal komma ut med avföringen, men det verksamma ämnet har då redan tagits upp i kroppen.

 

Biverkningar

Biverkningarna kan förekomma, men det är inte säkert att du drabbas av någon av dem.

Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Minskad salivproduktion med muntorrhet. Minskad tårproduktion. Förstoppning. Synstörningar i form av suddighet och svårigheter att fokusera blicken. Svårigheter att tömma blåsan.

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare, fler än 1 av 10 000 användare): Nässelutslag och andra allergiska hudreaktioner. Rubbningar i hjärtats rytm. Förlångsammad tömning av magsäcksinnehåll och tarm. Förvirring. Hallucinationer. Mardrömmar. Äldre patienter kan vara känsligare för att utveckla psykiska biverkningar.

Hittade detta HÄR.

 


Tyvärr är nog inte detta något som skulle funka på mig då jag äter allergitabletter under våren.

Funkar den här för mig kanske....

Det finns ju inga trollformler för att bota IBS men däremot kanske de där små knepen kan göra skillnad.

Blev lite nyfiken på medicinen Inolaxol så jag slog upp det och där står det så här om den.

Inolaxol

Läkemedelsinformation

 

Vad är Inolaxol?

Inolaxol är ett läkemedel som förbättrar konsistensen på avföringen så att den blir mindre hård eller mindre lös. Medicinen kan användas för att motverka förstoppning och för att få mjuk avföring till exempel efter en operation eller vid hemorrojder. Medicinen kan också användas vid IBS, som även kallas känslig tarm eller kolon irritabile, då man kan ha diarré eller förstoppning.

Inolaxol tillhör en grupp läkemedel som kallas för bulkmedel. Det verksamma ämnet är sterkuliagummi som huvudsakligen innehåller olösliga växtfiber.


Recept och högkostnadsskydd

Inolaxol finns som pulver och granulat, som är små korn. Både pulvret och granulatet finns i flaska och i dospåsar. Medicinen kan köpas receptfritt.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet när den skrivs ut på recept. Det innebär att kostnaden för medicinen minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat 1800 kronor.

 

Så här fungerar medicinen

Fibrerna i läkemedlet binder vatten och sväller i tjocktarmen, vilket ökar volymen på avföringen. Detta stimulerar tarmens rörelser och gör så att tarmen arbetar bättre. Avföringen får också mjukare konsistens. Vid diarré kan medicinen binda överflödig vätska i tarmen och på så sätt blir avföringen fastare.

Full effekt av läkemedlet får man efter några dagars användning.

 

Hur tar man medicinen?

Man kan blanda medicinen i 3-4 matskedar mat som innehåller mycket vätska, till exempel filmjölk eller soppa. Man kan också röra ut läkemedlet i 1–2 matskedar vätska. Granulatkornen löser sig inte i vätska. Man ska inte tugga på kornen.

När man tagit medicinen ska man dricka ett extra glas vätska. Det är viktigt att skölja ner medicinen ordentligt eftersom det annars finns risk för att den fastnar i matstrupen. När man har problem med förstoppning ska man gärna dricka mycket överhuvudtaget.

Man ska inte ta medicinen innan man ska vila eller gå och lägga sig.

Om man har glömt att ta en dos ska man inte ta dubbel dos nästa gång.

 

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

Om läkemedlet är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Då ska man följa de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska man följa de anvisningar om dosering som står på förpackningen eller informationsbladet som finns i förpackningen, den så kallade bipacksedeln.

En vanlig dos för vuxna vid förstoppning är 1 kapsyl eller 1 dospåse pulver eller granulat regelbundet 2 gånger om dagen. Vid behandling av diarré kan dosen ökas. Medicinen kan användas dagligen så länge man har behov av den.

Inolaxol kan användas av barn om en läkare har rekommenderat det. Doseringen beror på barnets ålder.

 

Viktigt

Man bör inte använda läkemedlet om man har någon form av hinder i tarmen. Om man har eller har haft svårt att svälja bör man inte använda medicinen utan att först rådgöra med läkare.

 

Biverkningar

Det är ovanligt att man får biverkningar av medicinen.

 

Graviditet och amning

Man kan använda läkemedlet när man är gravid.

Man kan använda läkemedlet när man ammar. Det verksamma ämnet passerar inte över i modersmjölken.

Länken till denna informationen hittar du HÄR.


När man inte vet hur man ska göra!!!

Ibland när jag mår som sämst och inte vet och tror mig bli bra igen. Ja jag vet det låter dumt men man kan verkligen känna sig så. Att man aldrig ska bli bra i magen och slippa diarréerna. Man blir lite uppgiven ibland, eller faktiskt rätt ofta då det slår till. Men jag har provat med samarin och det kan faktiskt hjälpa ibland speciellt om jag tar den direkt efter mat intaget.

Men om diarréerna håller på länge och är så där vattningar och jobbiga har jag tabletter som heter Dimor som jag kan ta. De stoppar upp diarréerna.

 

 

Men det svåra med dom är ju att man ska vara helt säker på att det bara är en dålig mage och inte maginfluensa. För det är ju inte bra att stoppa upp magen om den är sjuk med någon bacill. För då har man ju en magrensning för att bli av med det sjuka.

Så det är inte alltid lätt att avgöra så där i första andhämtningen.

 

Sen att jag har en ganska hög moral. För jag anser inte att man ska smitta ner andra medvetet. Därför händer det att jag blir hemma då jag mår illa och spyr och skiter. För att jag inte vet om det bara är magen som är i olag eller om man har influensa. Ska man verkligen chansa på att det inte smittar? Vad är en dags sjukfrånvaro mot att smitta ner 10-15 man? Rätt ok tycker jag.

 

För varför smitta ner dem om man inte behöver?


RSS 2.0